Upadłość konsumencka – kiedy Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

28.11.2017 13:06  |  Robert Klocek

Złożenie wniosku przez osobę fizyczną o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie oznacza, ze sąd automatycznie przeprowadzi postępowanie upadłościowe. Sąd  oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w następujących przypadkach:

upadłość konsumencka wniosek o upadłość konsumencką upadłość komornik żary adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek CZYTAJ DALEJ

“Uprawnienia pracownika z ustalonym stopniem niepełnosprawności”

06.03.2018 12:06  |  Leszek Wroczyński

Naruszenie uprawnień pracownika z ustalonym stopniem niepełnosprawności może być przyczyną rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika - art. 55 § 1 (1) kodeksu.

pracownik stopień niepełnosprawności wymiar czasu pracy adwokat Leszek Wroczyński kancelaria adwokacka żary adwokat żary CZYTAJ DALEJ

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

08.03.2018 09:19  |  Leszek Wroczyński

Przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron na pierwszy plan wyłania się kwestia „porozumienia” pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a zatem tylko zgodne oświadczenia woli obu stron stosunku pracy powoduje, że istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę.

 

Rozwiązanie umowy o pracę oświadczenie woli porozumienie stron adwokat żary kancelaria adwokacka żary CZYTAJ DALEJ

Utrata rękojmi wpłaconej przez nabywcę nieruchomości na licytacji

23.03.2018 15:19  |  Robert Klocek

W przypadku, gdy nabywca po upływie wyznaczonego przez komornika terminu nie wykona warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, wówczas traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

nieruchomość komornik dłużnik adwokat Jarosław Wróblewski dobry adwokat dobry prawnik skuteczny adwokat radca prawny żary adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek adwokat Leszek Wroczyński CZYTAJ DALEJ


Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności

08.05.2018 10:47  |  Robert Klocek

Każdorazowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego, powoduje przerwanie biegu przedawnienia i na podstawie tytułu wykonawczego można nadal egzekwować należność główną  od dłużnika, przez dalsze 10 lat.

adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński komornik dłużnik wierzyciel adwokat CZYTAJ DALEJ


Zrzeczenie nabycia ruchomości przez nabywcę

20.06.2018 08:57  |  Robert Klocek

Na licytacji ruchomości komornik sądowy udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę. Po udzieleniu przybicia nabywca płaci całą kwotę i dopiero po uprawomocnieniu się przybicia, staje się właścicielem nabytego na licytacji przedmiotu.

nabywca komornik dłużnik wierzyciel adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ


Zakup używanego pojazdu z wadą?

18.07.2018 10:06  |  Robert Klocek

Jeżeli po zakupie używanego samochodu, okaże się iż posiada ona wadę, wówczas kupujący może złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

samochód kupno sprzedaż wada zakup samochodu z wadą odstąpienie do umowy rozwiązanie umowy adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ

Kolejność sprzedaży ruchomości i nieruchomości na licytacji

05.09.2018 13:36  |  Robert Klocek

Jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają one być wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik.

adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat CZYTAJ DALEJ

Rozwód, wina małżonka/małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

27.09.2018 11:02  |  Leszek Wroczyński

Przy orzeczeniu rozwodu ważną rolę spełnia przesłanka winy. Pojęcie winy na gruncie sprawy rozwodowej polega na tym, że winnym jest ten małżonek, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa, nie chodzi tu tylko o obowiązki wobec drugiego małżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.

rozwód z winy adwokat żary rozwód adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat rozwód adwokat żagań rozwód adwokat żary rozwody adwokat żagań rozwody CZYTAJ DALEJ

Zmniejszenie potrąceń ze świadczenia dłużnika w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

27.09.2018 11:18  |  Robert Klocek

W czasie trwania zawieszenia postępowania egzekucyjnego – komornik sądowy wyegzekwowane kwoty od dłużnika nie przekazuje do wierzyciela, lecz na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

potrącenia komornik dłużnik wierzyciel adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński CZYTAJ DALEJ

Egzekucja z ułamkowej części ruchomości

24.10.2018 10:46  |  Robert Klocek

Komornik sądowy może dokonać zajęcia także ułamkowej części ruchomości będącej wspólną własnością kilku osób - odbywa się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości.

komornik dłużnik wierzyciel nabywca adwokat żary kancelaria adwokacka żary adwokat Robert Klocek radca prawny żary adwokat Jarosław Wróblewski adwokat Leszek Wroczyński adwokat Żagań radca prawny żagań kancelaria adwokacka żagań prawnik żary prawnik żagań CZYTAJ DALEJ