Rozwód, wina małżonka/małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

27.09.2018 13:02  |  Leszek Wroczyński

Przy orzeczeniu rozwodu ważną rolę spełnia przesłanka winy. Pojęcie winy na gruncie sprawy rozwodowej polega na tym, że winnym jest ten małżonek, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa, nie chodzi tu tylko o obowiązki wobec drugiego małżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.

W dzisiejszym poście zajmę się przesłanką winy w rozpadzie małżeństwa.

Dla przypomnienia zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Wspólne pożycie małżonków wyraża się na płaszczyźnie duchowej, fizycznej i ekonomicznej. Zupełny rozkład następuje, gdy małżonków nie łączy żadna z tych więzi.

Trwały rozpad pożycia małżonków występuje wtedy gdy z okoliczności danego przypadku można stwierdzić, że małżonkowie do siebie nie wrócą.

Obie ww. przesłanki tj. zupełność i trwałość rozpadu pożycia muszą wystąpić łącznie.

Przy orzeczeniu rozwodu ważną rolę spełnia przesłanka winy. Pojęcie winy na gruncie sprawy rozwodowej polega na tym, że winnym jest ten małżonek, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa, nie chodzi tu tylko o obowiązki wobec drugiego małżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.

Najczęstsze przejawy winy to zdrada małżeńska, opuszczenie małżonka, lekkomyślny tryb życia, brak dbałości o sprawy rodziny, uzależnienia od substancji psychoaktywnych np. alkohol i narkotyki, co najczęściej wiąże się ze stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej małżonka winnego nad drugim małżonkiem i dziećmi.

W toku postępowania rozwodowego, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, a zatem sąd ma obowiązek wypowiedzieć się w tej kwestii. Może dojść do ustalenia w wyroku, że winę ponosi jeden z małżonków albo oboje małżonków.

Jednakże na zgodne żądania małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i wtedy w wyroku nie ma wzmianki o winie.

Brak winy w wyroku ma znaczenie w sprawie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami. Małżonek winny rozkładowi pożycia będzie w pewnych przypadkach wymienionych w kodeksie rodzinnym zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Ponadto może mieć to znaczenie w przypadku podziału majątku wspólnego małżeńskiego po rozwiązaniu małżeństwa w zakresie domagania się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że rozwód z orzeczeniem winy jest poprzedzony dłuższym i bardziej skomplikowanym postępowaniem dowodowym, sąd jest bardziej dociekliwy. Należy przedstawić mocne dowody, czy to świadków, czy też inne aby udowodnić winę małżonkowi.

Sąd zawsze, kiedy stwierdzi, że jeżeli jeden z małżonków w 10 % przyczynił się do rozpadu pożycia, a drugi w 90% to zawsze orzeknie winę obu małżonków. Także należy mieć to na uwadze formułując twierdzenia w pozwie, że to tylko jeden z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa.

Adwokat Leszek Wroczyński
Kancelaria Adwokacka 
ul. Śródmiejska 21/1 
68-200 Żary 

tel. 512 863 338

 


Leszek Wroczyński
adwokat Leszek Wroczyński