Zrzeczenie nabycia ruchomości przez nabywcę

20.06.2018 10:57  |  Robert Klocek

Na licytacji ruchomości komornik sądowy udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę. Po udzieleniu przybicia nabywca płaci całą kwotę i dopiero po uprawomocnieniu się przybicia, staje się właścicielem nabytego na licytacji przedmiotu.

Na licytacji ruchomości komornik sądowy udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę. Po udzieleniu przybicia nabywca płaci całą kwotę i dopiero po uprawomocnieniu się przybicia, staje się właścicielem nabytego na licytacji przedmiotu. Udzielenie przybicia przez komornika sądowego może zostać zaskarżone przez wierzyciela lub dłużnika w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu.

Jeżeli skarga w ciągu dwóch tygodni nie zostanie rozstrzygnięta, wówczas nabywca może w ciągu dalszego tygodnia skorzystać z przysługującego mu prawa i zrzec się nabycia ruchomości. Zapłacona suma zostanie zwrócona nabywcy.

Zrzeczenie się nabywcy  należy złożyć na piśmie i tylko w ciągu trzeciego tygodnia od daty wniesienia  przez stronę skargi.


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek