Wykaz majątku

02.07.2018 17:23  |  Robert Klocek

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym nie musi wskazywać majątku dłużnika – jeżeli nie posiada na ten temat wiedzy. Zgodnie  art. 801 1 kpc komornik sądowy wyzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym nie musi wskazywać majątku dłużnika – jeżeli nie posiada na ten temat wiedzy. Zgodnie  art. 801 1 kpc komornik sądowy wyzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku, uprzedzając go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie wykona obowiązku, wówczas komornik wydaje postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną lub może wystąpić do sądu z wnioskiem o przymusowe doprowadzenie dłużnika albo zastosowanie aresztu nieprzekraczającego miesiąca.

Jeżeli poprzez wykaz majątku nie udało się ustalić majątku dłużnika, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję, wówczas wierzyciel może złożyć do komornika sądowego wniosek

o poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.


Robert Klocek
adwokat Robert Klocek