Prawo cywilne

Zakres usług w sprawach cywilnych obejmuje m.in. sprawy:

 • spadkowe (np. nabycie spadku, dział spadku, umowy dotyczące spadku, sprawy o zachowek)
 • majątkowe (np. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania)
 • dochodzenie należności
 • wykonanie zobowiązań (np. żądanie wykonania zobowiązania, naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, zastępcze wykonanie zobowiązania, kary umowne)
 • wady oświadczenia woli (np. czynności dokonanych pod wpływem błędu)
 • ustalenie ważności czynności prawnej
 • umowy (sporządzanie umów, opiniowanie umów)

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczą między innymi:

 • spraw małżeńskich (rozwód, separacja, małżeńskie ustroje majątkowe)
 • stosunków między rodzicami a dziećmi ( alimenty - podwyższenie lub ich obniżenie)
 • pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • uznanie dziecka bądź unieważnienie uznania dziecka
 • przysposobienia
 • zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka
 • spraw związanych z zarządem majątkiem dziecka
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie

Sprawy egzekucyjne

Zakres usług w sprawach egzekucyjnych obejmuje m.in.:

 • Wytaczanie powództw:
  • o zwolnienie przedmiotu od egzekucji
  • przeciwegzekucyjne - pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w sytuacji wygaśnięcia zobowiązania dłużnika lub niemożności jego egzekwowania

   • Zobowiązanie może wygasnąć w przypadku:
    • wykonania zobowiązania przez dłużnika
    • potrącenia
    • odnowienia
    • zwolnienia z długu
    • świadczenia w miejsce spełnienia (datio in solutum)
    • przelewu powodującego zmianę wierzyciela (art. 509 k.c.)
    • przejęcia długu powodującego zmianę dłużnika (art. 519 k.c.)
    • następczej niemożliwości świadczenia (art. 475 k.c.).
   • Niemożliwość egzekwowania zobowiązania wynika z:
    • przedawnienia roszczenia (np. przedawnienie długu wynikającego z bankowego tytułu wykonawczego lub świadczeń okresowych wynosi 3 lata)
    • rozłożenia świadczenia obciążającego dłużnika na raty
    • prolongaty terminu spełnienia świadczenia udzielonej dłużnikowi przez wierzyciela

Wytaczanie skarg na czynności komornika, np.:

 • skargi na zajęcie poszczególnych przedmiotów, m.in.:
  • narzędzi i przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych do produkcji,
  • w pewnym zakresie zapasów żywności i opału
 • skarga na opis i oszacowanie nieruchomości
 • Sporządzanie wniosków o poszukiwanie majątku dłużnika
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji
 • Prowadzenie spraw o nadanie klauzuli wykonalności, w tym również przeciwko małżonkowi dłużnika

Sprawy karne

W sprawach karnych reprezentacja obejmuje osoby podejrzane, oskarżone lub pokrzywdzone

 • przed organami ścigania, policją, prokuratorem, m.in. poprzez:
  • udział w posiedzeniach aresztowych
  • składanie wniosków o dokonanie czynności
  • zaznajomienie z materiałami śledztwa lub dochodzenia
 • postępowanie sądowe, m.in.:
  • reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym
  • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (np. zniesławienie, znieważenie)
  • jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
 • postępowanie karne wykonawcze, m.in. w sprawach o:
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwy w wykonaniu kary
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zatarcie skazania

Postępowania dyscyplinarne

Wiele grup zawodowych (np. nauczyciele, żołnierze), oprócz odpowiedzialności karnej, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. W katalogu kar dyscyplinarnych najsurowszymi są zazwyczaj wydalenie ze służby, z zawodu, pozbawienie stanowiska. Osoby przeciwko, którym toczy się takie postępowanie mogą korzystać z pomocy obrońcy.


Odszkodowania

Dochodzenie roszczeń od sprawców, podmiotów odpowiedzialnych za szkodę lub ich ubezpieczycieli wynikających z takich zdarzeń jak:

 • naruszenie dóbr osobistych wynikających z pomówienia, zniesławienia, znieważenia, czynów godzących w dobre imię, wizerunek, w tym za pośrednictwem prasy i mediów
 • wypadki drogowe (np. roszczenia związane z utratą zdrowia, śmiercią osoby bliskiej)
 • wypadki przy pracy
 • błędy medyczne
 • niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie władz państwowych, samorządowych,
 • nienależyte wykonania zobowiązania lub umowy albo niewykonania zobowiązania
 • naruszenie praw autorskich i pokrewnych
 • nieuczciwa konkurencja (np. czyny wynikające z wprowadzenia w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa lub towaru, naśladowania produktów, wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, nieuczciwej reklamy)

W sprawach już zakończonych dokonywana jest analiza czy zostały uzyskane wszystkie świadczenia oraz czy wypłacone dotychczas kwoty nie zostały zaniżone. W pierwszej kolejności sporne kwoty dochodzone są na drodze polubownej. Kolejnym etapem działań jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i ewentualnie egzekucyjnej.

Dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu dochodzone są takie roszczeń jak:
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne)
 • koszty wynikłe z doznanej szkody:
  • zarobek utracony w czasie pobytu w szpitalach i przebywania na zwolnieniach lekarskich
  • leczenia
  • wynagrodzenie za świadczoną opiekę (również świadczone nieodpłatnie przez osoby bliskie)
  • nabycie środków ułatwiających dostosowanie się do funkcjonowania w nowych warunkach osoby niepełnosprawnej (np. dostosowanie mieszkania, zakup wózka inwalidzkiego, sprzętu ortopedycznego, zakup samochodu przystosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną)
  • koszty przyuczenia do nowego zawodu
 • renta wynikająca z:
  • całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy
  • zwiększeniem się potrzeb np. związanych z zakupem leków i leczenia
  • zmniejszeniem widoków na przyszłość (brak możliwości uzyskania wyższego wynagrodzenia w przyszłości)
Dla osób bliskich zmarłego dochodzimy takich roszczeń jak:
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji życiowej dla najbliższych (utrata dochodów, które za życia osoba bliska wypracowywała, utrata pomocy, wsparcia osoby bliskiej)
 • renta dla bliskich, którym zmarły dostarczał środków utrzymania
 • koszty związane z pogrzebem

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje:

 • bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych
 • projektowanie umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym/konsumenckim
 • negocjacje umów
 • opiniowanie umów
 • doradztwo w zakresie optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • windykacja należności
 • negocjacje pozasądowe,
 • pomoc przy zawieraniu ugód
 • prewencja (pieczęć prewencyjna wykorzystywana na etapie wystawiania faktur)
 • postępowania polubowne, ugodowe, sądowe, egzekucyjne
 • zabezpieczanie realizacji transakcji handlowych
  • poręczenia
  • zastaw
  • hipoteka
  • umowa przedwstępna
  • poddanie dłużnika egzekucji na podstawie aktu notarialnego
  • blokada lub zastaw instrumentów finansowych
  • gwarancje bankowe
  • gwarancje ubezpieczeniowe
  • akredytywa
  • rachunek escrow
  • faktoring
  • przystąpienie do długu
  • przejęcie długu
  • przelew wierzytelności
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
  • zadatek
  • weksle
  • Papiery wartościowe

Prawo spółek

Prawo spółek obejmuje m.in. sprawy w zakresie:

 • rejestrowanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw
 • planowanie optymalnej prawnie formy prowadzenia działalności
 • obsługa prawna organów spółek
 • reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych
 • przygotowywanie umów spółek, statutów, regulaminów
 • sporządzanie uchwał organów
 • wnoszenie aportów, podwyższanie kapitału
 • łączenie, podział, przekształcanie spółek
 • sprzedaży i zakupu udziałów (akcji)
 • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

Prawa autorskie i pokrewne

 • sporządzenie umów
 • prawy o zaniechania naruszania praw autorskich
 • usunięcia skutków naruszenia
 • sprawy o naprawienie wyrządzonej szkody:
  • na zasadach ogólnych
  • poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne w przypadku udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu
 • wydanie uzyskanych korzyści
 • sprawy wynikające z nieuczciwej konkurencji (np. wprowadzenie w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa lub towaru, naśladowanie produktów, wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, nieuczciwej reklamy)